Aan de aandeelhouders van « Immobilière Herakles nv  »

De statutaire algemene vergadering van de onderneming zal gehouden worden op maandag 3 juni a.s. om 18.30 uur stipt op de zetel van de onderneming, c/o Markelbach & Corne, Mechanicalaan 10-12 te 2610 Wilrijk, met de volgende dagorde :

  1. Verslag van de Raad van Bestuur
  2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2018
  3. Bestemming resultaat
  4. Kwijting bestuurders
  5. Eventuele benoemingen
  6. Diversen